Zaposlenje

Konkurs za vaspitača Predškolske ustanove „Trešnjin cvet“

Dana: 11.01.2022.
Uslovi: kandidat treba da ispunjavaj sledeće uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj: 88/2017, 27/2018-dr. zakoni i 10/2019), u daljem tekstu: Zakon i to:

A)

1. da ima odgovarajuće obrazovanje;
2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za kriminalna dela primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju i lice za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje;
4. da ima državljanstvo Republike Srbije;
5. znanje srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u predškolskoj ustanovi;

Dokazi o ispunjenosti navedenih uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2. koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.

Konkurs za servirku, vaspitača i medicinsku sestru na preventivi Predškolske ustanove „Trešnjin cvet“

Dana: 01.12.2021.
Uslovi: kandidat treba da ispunjavaj sledeće uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj: 88/2017, 27/2018-dr. zakoni i 10/2019), u daljem tekstu: Zakon i to:

A)

1. da ima odgovarajuće obrazovanje;
2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za kriminalna dela primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju i lice za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje;
4. da ima državljanstvo Republike Srbije;
5. znanje srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u predškolskoj ustanovi;

Dokazi o ispunjenosti navedenih uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2. koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.

Konkurs za direktora Predškolske ustanove „Trešnjin cvet“ na perod od 4 godine

Dana: 13.09.2021.
Uslovi: kandidat treba da ispunjava sledeće uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj: 88/2017, 27/2018-dr. zakoni i 10/2019), u daljem tekstu: Zakon i to:

A)

1. da ima odgovarajuće obrazovanje;
2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za kriminalna dela primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju i lice za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje;
4. da ima državljanstvo Republike Srbije;
5. znanje srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u predškolskoj ustanovi;

Dokazi o ispunjenosti navedenih uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2. koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.

Dana: 04.03.2021.
Uslovi: kandidat treba da ispunjava sledeće uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj: 88/2017, 27/2018-dr. zakoni i 10/2019), u daljem tekstu: Zakon i to:

A)

1. da ima odgovarajuće obrazovanje;
2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za kriminalna dela primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju i lice za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje;
4. da ima državljanstvo Republike Srbije;
5. znanje srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u predškolskoj ustanovi;

Dokazi o ispunjenosti navedenih uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2. koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.

Dana: 09.04.2019.
Uslovi: kandidat treba da ispunjava sledeće uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj: 88/2017, 27/2018-dr. zakoni i 10/2019), u daljem tekstu: Zakon i to:

A)

1. da ima odgovarajuće obrazovanje;
2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za kriminalna dela primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju i lice za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje;
4. da ima državljanstvo Republike Srbije;
5. znanje srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u predškolskoj ustanovi;

Dokazi o ispunjenosti navedenih uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2. koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.

Dana: 20.03.2019.
Uslovi: kandidat treba da ispunjava sledeće uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj: 88/2017, 27/2018-dr. zakoni i 10/2019), u daljem tekstu: Zakon i to:

A)

1. da ima odgovarajuće obrazovanje;
2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za kriminalna dela primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju i lice za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje;
4. da ima državljanstvo Republike Srbije;
5. znanje srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u predškolskoj ustanovi;

Dokazi o ispunjenosti navedenih uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2. koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.

Dana: 01.09.2018.
Uslovi: kandidat treba da ispunjava sledeće uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj: 88/2017, 27/2018-dr. zakoni i 10/2019), u daljem tekstu: Zakon i to:

A)

1. da ima odgovarajuće obrazovanje;
2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za kriminalna dela primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju i lice za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje;
4. da ima državljanstvo Republike Srbije;
5. znanje srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u predškolskoj ustanovi;

Dokazi o ispunjenosti navedenih uslova sastavni su deo prijave na konkurs, izuzev dokaza iz tačke 2. koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.

All comments (2)

Add your thoughts

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *